سخنرانی در همایش بصیرت‌سیاسی ـ حماسه‌سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان 1392/2/30حجه الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری: رهبر‌انقلاب ‌تعبیر‌ زیبایی ‌در‌مورد‌ این ‌انتخابات‌ دارند‌‌‌ ایشان‌ می‌فرمایند ‌‌این‌ انتخابات ‌لیله ‌القدر ‌انقلاب‌ اسلامی ‌است‌‌‌‌‌‌.
جلسه‌‌ بصیرت‌سیاسی ـ حماسه‌سیاسی که‌با موضوع انتخابات‌و‌با‌مدیریت‌حوزه‌اجرا‌و از ابتدای‌ روز‌30‌اردیبهشت‌ماه‌باحضور کادر‌ستادی‌و مسئولین‌استانی ‌‌برگزار شد. اهم‌برنامه‌های‌این‌جلسه‌سخنرانی‌حجج‌اسلام‌آقایی‌و‌نوری‌‌بودکه‌به‌تحلیل‌مسائل‌سیاسی‌روز‌پرداختند‌. در‌این جلسه‌نماینده‌معزز رهبری‌با موضوع‌‌انتخابات‌‌به ایراد‌ بیانات‌ پرداختند ایشان‌ وظیفه‌ا صلی‌نیرو‌های‌ مومن‌ را‌پر‌رنگ‌ کردن‌گفتمان‌ ناب‌انقلابی‌ دانسته‌و افزود‌ند‌‌ب اید‌با‌نشاط‌ و‌سرافرازی‌ در‌ این‌گفتمان‌حاضر‌شد‌‌ در‌ادامه‌به‌اهمیت این‌انتخابات‌از‌دید‌رهبر‌معظم‌پرداخته‌ و‌افزودند رهبر‌انقلاب ‌تعبیر‌زیبایی ‌در‌مورد‌این ‌انتخابات‌ دارند‌‌‌ ایشان‌ می‌فرمایند ‌‌این‌ انتخابات ‌لیله ‌القدر ‌انقلاب‌ اسلامی ‌است‌‌‌‌‌‌.
ایشان‌در‌پایان‌ضمن‌یادآوری‌اهمیت‌این‌انتخابات‌بیانات‌خود‌را‌به‌پایان‌رساندند‌.‌‌
 ‌در‌پایان‌همایش ا‌ز‌آقای‌قربا‌نی‌مدیر‌اجرایی‌سابق‌ ‌تقدیر‌به‌عمل‌آمد. قربانی‌مسئولیت‌‌اتحادیه‌انجمن‌های‌اسلامی‌دانش‌آموزان‌استان‌مازندران‌از‌تاریخ19/12/ 86‌‌‌ ‌را‌در پرونده‌تشکیلاتی خو‌ددارد‌‌وبعد‌از‌آن‌طی‌حکمی‌از‌سوی‌دبیر‌کل‌سابق‌جناب‌آقای‌خلیلی‌از‌تاریخ‌8/6 /90‌به‌مدیر‌یت‌ اجرایی‌اتحادیه‌انجمن‌های‌اسلامی‌ دانش‌آموزان‌منصوب‌شد‌‌اوهم‌اکنون‌‌در‌آموزش‌و‌پرورش‌ اتحادیه‌ استان‌ مازندران‌ مشغول‌ به‌فعالیت‌‌ است‌‌پس‌از‌تقدیر‌از‌این‌مدیرکوشا از‌‌شکیب‌راد‌ سردبیر‌ پیشین‌نشریه‌آینده‌سازا‌ن‌ تقدیر‌شد‌ پرونده تشکیلاتی شکیب‌راد‌مملو‌از کارهای فرهنگی‌ـ‌تشکیلاتی‌است‌‌‌وی‌در‌معاونت‌آموزش و‌سازماندهی‌‌و‌مرکز آفرینش‌های‌ادبی‌وهنری‌اتحادیه انجمن‌های‌اسلامی‌دانش‌آموزان‌فعالیت‌داشته‌است‌‌ازدیگر‌کارهای‌او‌می‌توان‌به خانه‌قلم‌‌و‌نشریه آینده‌سازان‌اشاره‌کرد او هم اکنون‌‌به‌عنوان‌سردبیر‌نشریه‌«جدید» وابسته‌به‌سازمان‌تبلیغات فعالیت‌می کند.


لطفاً نظر خود را درباره این مطلب بنویسید:
نام :


پست الکترونیکی :

کد تصویر:

نظر شما : *